ACORD
ESQUERRA NACIONALISTA VALENCIANA - ESTAT VALENCIÀ

València, a 4 de juny de 2007
Reunits hui a València el Comité Executiu Nacional d’Esquerra Nacionalista Valenciana (ENV) i el Secretariat Nacional d’Estat Valencià,

MANIFESTEM:

Tant ENV com Estat Valencià ens RATIFIQUEM en:

Per tot això, Esquerra Nacionalista Valenciana (ENV) i Estat Valencià,
ACORDEM: