INTRODUCCIÓ

Des que l'any 1978 els valencians iniciaren tímidament la recuperació del seu autogovern, les franquícies dels partits centralistes instal·lades en la nostra Pàtria, han intentat de manera obsessiva reduir la representativitat de les nostres Corts per tal atényer el seu objectiu final; el bipartidisme.

Durant este període de temps, les poderoses maquinàries d'estratègia i propaganda dirigides des de Madrid, han ofegat qualsevol possibilitat d'oferir a la societat valenciana, en igualtat de condicions, visions polítiques diferents de les emanades dels seus respectius partits, provocant que el nostre Parlament, que arribà a tindre cinc grups parlamentaris, es trobe hui en dia reduït a tres, i ab serioses possibilitats d'aconseguir la seua mínima expressió a partir del 2007, mitjançant la discriminatòria clàusula del 5%.

El bipartidisme és un concepte empobridor de la vida política, i gens democràtic per quant reduïx les alternatives d'elecció del ciutadà a dos esquemes simplistes que pretenen representar-ho tot. Esta reducció ateny el seu grau màxim en el cas de les valencianes i els valencians, ja que suposa la més absoluta submissió als interessos de Madrid i la total mancança de protagonisme del poble valencià en el disseny del seu futur, tal com ha quedat palés en la recent reforma del nostre Estatut.

Els interessos del PSOE i del PP no coincidixen de cap manera ab els de la nostra Nació. Els missatges oferits per abdós formacions es limita a jugar ab l'odi, a desenterrar fantasmes del passat i a dividir la societat en el seu empenyorament per imposar de forma artificial una visió de la seua Espanya. El joc del bipartidisme i de l'alternança, com en els millors temps de la Restauració decimonònica, és el que els assegura la perpetuació en el poder.

Endret a l'actual situació, nostra Nació corre un seriós perill de perdre la seua personalitat. Les formacions polítiques que representen d'una forma o d'una altra, una manera d'entendre l'autogovern des d'un prisma valencià, patixen des de bell temps un procés de laminació i genocidi.

Entre els partits que podiem denominar autoctons, aquells que s'autodenominen valencianistes practiquen un regionalismo bien entendido gens reivindicatiu, sense cap pretensió de canviar ni la societat valenciana ni l'estatus de la nostra Nació en Espanya i en Europa y en els pijors dels casos, no fan més que utilitzar la simbologia i els sentiments valencians per fomentar un nacionalisme espanyol reaccionari i antidemocràtic.

Per altra banda entre aquelles formacions que s'autodenominen nacionalistes, uns continuen ancorats en la seua indefinició nacional i, fins i tot social, practicant una mena de regionalisme català que gens ajuda a la potenciació de la nacionalitat valenciana; mentre altres queden clarament situats en el nacionalisme català, negant qualsevol característica identitària valenciana pròpia.

Esta tradicional dispersió del valencianisme polític, que no ha pogut desenrotllar un model propi i unívoc, no ha fet més que femar el terreny dels partits centralistes, que han cobert pas a pas les distintes etapes per assegurar-se la despersonalització de la nostra Pàtria. Mentres, les valencianes i els valencians ens embrancàvem en lluites estèrils alimentades des de fora, i altres pobles ab una consciència nacional més sòlida aconseguien incrementar el seu nivell d'autogovern, establint les bases per a atényer un major benestar per als seus ciutadans.

DECLARACIÓ

En estes circumnstàncies, els partits polítics firmants d'este document declarem:

Per tot aço, mamprenem la creació d'un fòrum adequat que, sense els lligams d'una coalició prèvia, ens permeta dotar d'un substrat ideològic propi ad este moviment nacional, desenrotllant un treball conjunt i obert a la societat, el qual, done cos a una nova convergència cívica i política, fermament compromesa en la defensa dels nostres interessos com a poble.

Iniciem este procés ab l'acord entre Opció Nacionalista Valenciana i Esquerra Nacionalista Valenciana per a l'elaboració d'un document conjunt que baix la denominació SOMIANT LA NACIÓ, construïsca un nou model de valencianisme polític.

Este acord romandrà obert a quantes formacions, associacions i particulars s'hi vulguen sumar.

A fi de facilitar-ne la participació, s'establixen comissions de treball sectorials, les quals es reuniran ab la periodicitat necessària per al correcte progrés de les ponències, establint-se com a data límit, un any des de la firma d'este acord.

S'establix així mateix, una comissió de control que estarà formada pels Presidents, Secretaris Generals i Secretaris d'Organització de les formacions firmants de l'acord, els quals vetlaran pel bon funcionament de les comissions de treball, determinaran el grau de compatibilitat dels idearis polítics, resoldran els conflictes i decidiran, arribat el cas, la dissolució de l'acord.

Ultimat l'acord, si el resultat dels treballs aixina ho permetera, s'establirà la manera en que es participarà en les eleccions autonòmiques de 2007.