ESTATUTS

TITUL I

PERSONALITAT, DOMICILI, AMBIT I SIMBOLS

Articul 1.- L'Esquerra Nacionalista Valenciana, E.N.V., es un partit politic democratic, nacionalista valencià, popular, federalista i en el terreny economic promou el cooperativisme i l'autogestio com a alternativa al capitalisme, en el marc de l'economia social de mercat i de lliure empresa.
     Goja de personalitat propia, tant juridica com politica, al constituir-se per la llei d'associacions politiques, i la seua actuacio sera d'acort en tot moment amb les disposicions legals vigents, rebujan-se tots els mijos de violencia.
     El seu domicili es fixa en Valencia Ciutat.
     L'ambit territorial del mateix estara constituit per la totalitat de comarques que comprenen la Nacio Valenciana. Sense perjui de que, per a la millor defensa dels seus fins, puga establir oficines en qualsevol atre lloc fora d'este ambit territorial.
     Els simbols del partit, com l'anagrama, ensenya, carnet, himne, etc, seran determinants pel Consell, orgue maxim entre Congres i Congres.

TITUL II

DECLARACIO DE PRINCIPIS I FINS A CONSEGUIR.

Articul 2.- Este partit politic, que es va constituir baix la denominacio d'Unio Regional Valencianista, i passà a denominar-se Esquerra Nacionalista Valenciana, en sigles E.N.V., fa la següent declaracio de principis ya que son l'espirit fonamental pel qual fon fundat.
     Estos principis son:
     1) El nostre signe politic es la defensa de la personalitat i de l'entitat nacional valenciana i dels interessos geografics, ecologics, socials, culturals, economics i artistics, en tots els ordens i nivells de la nostra nacio.
     2) Volem un despertar massiu de l'espirit valencià.
     3) Treballarem per la consecucio pacifica i democratica de la soberania nacional valenciana.
     4) La nostra Senyera, sintesis i simbol del nostre poble valencià, porta i destaca franja blava i barra roja en vertical, de les que arranquen, horizontals, les cuatre barres roges sobre fons d'or.
Articul 3.- Els fins d'esta entitat son:
     a) El reconeiximent a tots el nivells de la Nacio Valenciana.
     b) Conseguir la plena i total autonomia administrativa, economica i politica per a la Nacio Valenciana fent us del dret irrenunciable d'autodeterminacio.
     c) Aspirem a la consecucio d'una estructura politica independent a la Nacio Valenciana, en llibertat de federarse en la resta de les nacions.
     d) Lograr la superacio de la lluita de classes, acabant definitivament amb l'explotacio de l'home per l'home i les esturctures economico-socials que permitixen este fet.
     e) Aspirem a una economia a on els mijos de produccio estiguen al servici de la comunitat, i per a dur a terme este proyecte tractarem de convencer a totes les forçes socials, que deuran asumir-lo democraticament. Per aixo, i per considerar-lo contraproduent, s'oposarem a un socialisme estatal o imposat imperativament des del poder.
     f) Desigem estendre la democracia interna que propugnem per al partit a totes les decisions que afecten a la nostra nacio, tant en la vida politica com en l'economica.
     g) Proteccio i defensa de la cultura valenciana: idioma valencià, patrimoni cultural i historic, tradicions, indiscutible personalitat diferenciada de les atres nacionalitat i regions, i del nostres simbols, sent el maxim exponent la tradicional Senyera.
     h) Recuperacio de l'us social del valencia a tots els nivells i en tot el territori nacional, per a la qual cosa es necesaria l'equiparacio legal en el castella i el reconeiximent constitucional del deure de coneixer el valencia per tots el ciutdadans i ciutdadanes de la Nacio Valenciana.
     i) Qualsevol atre que estimule i favorixca la consecucio de la grandea que li correspon a la Nacio Valenciana, dins de l'Europa de les Nacions.

TITUL III

DELS AFILIATS

Articul 4.- Seran afiliats a E.N.V., els que ho solicitin per escrit, acceptant mijsnçant signatura els punts de declaracio de principis i estatuts del partit. Seran admesos pel comité corresponent, ab el vist i plau del CEN, d'acort ab les disposicions d'estos estatuts.
     Quan el solicitant haja militat en atres partits politics, la tamitacio es fara pel CEN.
Articul 5.- Per ser afiliat es requerix l'edat minima de 18 anys, ser presentat per dos membres en actiu i resultar admes pel CEN.
Articul 6.- Les quotes d'ingres i ordinaries seran fixades pel CEN i aprovades pel Consell.
Articul 7.- Drets del afiliats. Tindran els següents drets:
     a) Ser elegits com a compromisaris o delegats per a participar en els congressos del partit.
     b) Formular per escrit al CEN les sugerencies i indicacions convenients per al partit o la Nacio Valenciana.
     c) Ser elegits per a carrecs directius en el partit.
     d) Recorrer davant el Consell les sancions imposades per la Comissio Disciplinaria.
     e) Ser desigant com a candidat en qualsevol de les eleccions politiques que se celebren.
     f) Causar baixa com afilita comunicant-lo per escrit al CEN.
     g) Les diferents tendencies podran expresarse ab llibertat absoluta, inclus cap al exterior de l'organitzacio, sempre que no contradiguen els principis del partit.
Articul 8.- L'exercici d'estos drets requerira sempre:
     a) Estar al corrent de pagament de les quotes.
     b) No haver comunicat per escrit al CEN la decisiso de causar baixa.
Articul 9.- Deure dels afiliats. Els membres del partit deuen participar activament en les tarees del mateix, coneixent cada volta millor la llinea politica aprovada pel Congres, cumplir i fer cumplir les resolucions dels orgues directius del partit, captar el maxim de simpatisants i afiliats, observar la disciplina, base de l'exit, i intentar en la mida de les seues possibilitats integrar-se en les tarees culturals, economiques, socials i politiques que afecten a la nostra Nacio Valenciana.
     L'aceptacio voluntaria de figurar en una candidatura del partit en qualsevol tipo d'eleccio publica, obliga al candidat a signar un full on es comprometra a dur a terme la politica marcada per els organs directius del partit. Aixi com aportar una quantitat mensual per al sosteniment del partit..

TITUL IV

ORGANISACIO I FUNCIONAMENT

Articul 10.- Per tal d'acosenguir la consolidació del partit i fer possible la constant expansió del mateix per tot el territorri nacional valencià, es imprescindible dotar-lo d'una estructura i organisacio democratica des de la seua base. En el partit existira una unica estructura organica, sols una politica i una accio en comu, d'acord amb les decisions majoritaries preses en el Congres.
     L'estructura basica del partit sera l'Agrupacio de carácter Comarcal o Sectorial, desarrollant les Agrupacions Comarcals, i en soport de les mateixes es constituiran les Agrupacions locals.
     Les Agrupacions Comarcals estaran regides per un Comité Comarcal compost per cinc membres, i un Consell Comarcal constituit pel Comité Comarcal i dos representants per cada Agrupacio Local. Les seues funcions seran les mateixes del CEN i del Consell Nacional, dins de la seua area territorial, els seus programes d'actuacio seran aprovats pel Consell Nacional.
     Fins la formació del Consell Comarcal, el Comité Comarcal deura realisar una assemblea d'afiliats cada tres mesos com a minim; eixa assamblea assumira les funcions del Consell Comarcal.
Articul 11.- El partit estara dirigit i governat pels següents orgues:
     CONGRES
     CONSELL
     COMITÉ EIXECUTIU NACIONAL
Articul 12.- DEL CONGRES.
     Podra ser Ordinari o Extraordinari.
     CONGRES ORDINARI.- El maxim orgue de govern del partit es el Congres; es el que fixa la llinia a seguir pel partit, elabora els seus programes d'actuacio, revisa i controla l'actuacio dels orgues directius i eixecutius, eleginy als seus titulars, vinculant en les seues decisions i acorts a tots els afiliats.
     Està format pels compromisaris o delegats elegits per les Agrupacions, d'acord amb lo establit en el propi reglament del congres. Tambe formen part del Congres, tots els membres del Consell, President i Comité Eixecutiu Nacional.
     Cada dos anys el CEN prepara la seua convocatoria i Orde del Dia, cuidant que des de la data de convocatoria fins a la de celebracio no haja transcorregut un plaç inferior a dos mesos, ni superior a sis.
     El Congres Ordinari deura celebrar-se abans de que finalise l'any natural en que es complixca el segon any de de la celebracio de l'anterior Congres.
     Unicament en casos extraordinaris, podra aplaçar-se la celebracio d'un Congres Ordinari fins un maxim de sis mesos, despres del palç previst en el paragraf anterior, sent competencia del Consell prendre este acord en assamblea convocada exclusivament ab este obhjecte.
     Les convocatories, celebració i mecanica de funcionament del Congres, es regulara per un Reglament del Congres que sera elaborat pel mateix.
     El Congres quedara validament constituit quan estiguen presents als menys les dos terceres parts dels seus menbres.
Articul 13.- DEL CONGRES EXTRAORDINARI.- D'acord ab lo previst en el Reglament del Congres, podrá ser convocat este ab carácter extraordinari, indicant-se en la convocatoria els punts a tractar en l'Orde del Dia.
Articul 14.- DEL CONSELL. El Consell es el maxim orgue del partit entre Congres i Congres, sent la seua missio velar pel compliment de les directrius marcades pel Congres.
     Correspon puix al Consell:
     a) Velar per l'aplicacio de la llinia politica i les decisions adoptades pel Congres.
     b) Revisar la gestió financiera del CEN, revisant i aprovant en el seu cas els balanços anuals.
     c) Garantir els drets dels militants i assegurar la deguda disciplina, examinant i resolent totes les qüestions que li siguen plantejades pels diversos Comites, Assamblees, Agrupacions o els propis afiliats.
     d) Aprovar les llistes de les candidatures propostes pel CEN, en totes aquelles eleccions publiques en les que participe el Partit.
     e) Aprovar les substitucions de membres del CEN, a proposta del Secretari General.
     f) Resoldre els aasunts que li siguen presentades pel CEN.
     g) Controlar la actuacio dels carrecs publics en les diverses institucions.
     h) Aprovar les operacions de prestec, credit o avals del partit, i que li seran presentades justificadament pel CEN.
     i) Constituir les comissions entre els seus membres que crega necesari per al millor compliment dels seus fins.
Articul 15.- El Consell estara compost per dos consellers de cada Agrupacio Comarcal o Sectorial, el CEN, i atres 25 Consellers elegits directament pel Congres.
     Els llocs corresponents a les Agrupacions Comarcals on el partit no tinga estructura establida romandran vacants fins al moment que es constituixca la corresponent Assamblea Comarcal.
Articul 16.- El Consell s'estructura en els seguents carrecs:
     President.
     Secretariat Permanent.
     Ple del Consell.
Articul 17.- El Secretariat Permanent estara compost pet set Consellers elegits dentre els mateixos: al seu front figurarà el Secretari del Consell.
     Les funcions del Secretariat Permanent son les següents:
     a) La confeccio del pressupost del Consell Nacional.
     b) La presentacio i revissio, al Consell dels corresponents balanços trimestrals, semestrals o anuals, contes justificants i pressuposts. Aixi com la seua custodia.
     c) La coordinacio del Consell Nacional i dels Consells Comarcals
Articul 18.- Cadascuna de les comissions estara formada per quatre consellers elgits pel Ple del Consell, mes un membre del Secretariat Permanent, el qual fara de president i protaveu de la comissio.
     No podran pertanyer a estes comissions cap membre del CEN, ni el President del Partit.
Articul 19.- Tots els Consellers cessen automaticament al iniciar-se el periode electoral següent, previ a l'inici del Congres, regulant-se la mecanica electoral en els Reglaments del Consell i Congres, aprovat per este.
Articul 20.- El Ple del Consell es reunira de forma ordinaria una volta al trimestre, realisant-se la convocatoria per escrit, en una antalaio minima de deu dies. Aixi mateix, podra ser convocat en carácter extraordinari a porposta del CEN, del President del Partit o del 30% dels Consellers com a minim, mijantçant el Secretariat Permanent, presentant-se en l'escrit l'orde del dia.
Articul 21.- El president del partit es el reprsentant legal en l'orde juridic. Es elegit directament pel Congres, mijantçant sufragi lliure i secret, presidix el Consell i la Secretaria Permanent del Consell.
     Es competent per a:
     a) Signat tots els documents publics i provats que afectgen a la seua representació legal i juridica.
     b) Representar legalment al partit davant de tota classe d'autoritats, orgues publics i privats, corporacions, tribunals, jusgats i persones fisiques i juridiques.
     c) L'ortogacio de poders generals o especials ab les clausules que estime necessaries o convenients en l'orde civil o administratiu, contencios-administratiu, penal, etc, a favor d'advocats, procuradors del tribunals, agents gestors, sindics, administradors, etc, per a l'exercici dels seus drets, acions i excepcions del partit en defensa dels seus interessos en tot orde.
     d) Autoriçar ab la seua signatura els documents del partit, i les crdencials i nomenaments reglamentariament acordats que hi calga expedir.
     e) Suscriure ab el Secretari del Consell, les actes i certificacions dels acorts adoptats per este orgue del partit.
     f) Delegar expressament i per escrit en el Secretari General del partit, qualsevol de les funcions indicades i facultats presidencials que li corresponguem, en determinades ocasions.
Articul 22.- DEL COMITÉ EIXECUTIU NACIONAL.
     La direccio i administracio del partit, d'acord ab les directrius politiques del Congres i del Consell, correspon al CEN.
     El CEN será elegit diretament pel Congres, durant el seu mandat fins el proxim Congres. Estara format per un minim de set membres i s'estructurara en Secretaríes, al front de cadascuna figurara un Secretari. El numero i competencies de les Secretaries sera decisio del propi CEN.
     Es reunira al menys una volta al mes, fent-se constar els acords i resolucions en un llibre d'actes, i serán valits sempre que es preguen en Juntes a les quals assistixaca al meny el Secretari General o el Secretari d'Organisacio, ames del quorum que el propi comité tinga per norma. Les convocatories es faran en dos dies d'antelacio i es consignara l'orde del dia.
     Les vacants que es produixquen durant el mandat, de menbres del CEN, es proveiran a proposta del Secretari General per acort majoritari del Consell. La dimissio o cessament del Secretari General provocara el cessament automatic de tots els membres del Comité, i la realisacio d'un Congres Extraordinari per a procedir a la seua nova eleccio. Per a evitar que el CEN puguera dependrer de la dinamica de les institucions, els membres del CEN no podran ser carrecs publics.
     El Consell nomenara durant, el periode de tramitació una Gestora que asumixa l'administracio del partit fins el citat Congres.
Articul 23.- Son atribucions del CEN, ames de les expressament determinades en els Articuls precedents, les següents:
     a) El desenroll del programa general d¡activitats aprovat pel Congres.
     b) La realisacio de les despeses que estime convenients a carrec del partit, sempre que no excedixquen del pressupost aprovat pel Consell.
     c) Acordar l'apertura, regim i cancelacio de conters corrents, llibretes d'aforro atres productes financiers, com fons d'inversio accions o obligacions etc, i desiganr el membres del CEN que figuraran com autorisats per a operar en cadascu dels conters.
     d) Acordar i estudiar les condicions de les operacions de prestec, credit i avals necesaries, per a presentarles al Consell.
     e) Resoldre provisionalment els casos no prevists en estos Estatuts, donant conter al Consell en la següent reunio.
     f) L'establiment de contactes i relacions en atres partits i entitats.
     g) Quantes facultats i atribucions no estiguen conferides en carácter exclusiu al Consell.
Articul 24.-El Secretari General es el representant en l'orde politic del partit, i li corresponen les següents funcions:
     a) Dirigir l'actuacio politica preparant, promovent i coordinant l'actuacio i moviment del CEN.
     b) El despaig i la gestió diaria dels assunts de tramit del partit, com la recepcio i despaig de la correspondencia politica, tota classe d'escrits politics, Articuls, repliques, propagacio verbal i escrita del partit, etc.
     c) Eixercir les funcions que li haja delegat per escrit el President.
Articul 25.-El Secretari d'Organisacio o segon secretrai, a mes de Sustituir al Secretari General per delegacio d'este, te com a missio l'organisacio general del partit, d'acord en el Secretari General, dedicant especial atencio a la creacio d'estrcures comarcals i locals.
Articul 26.- El Secretari de Joventuts actuara d'enllaç i coordinador de les Joventuts del Partit, velant pel compliment dels acorts del CEN i colaborant en el desenroll i formacio de les mateixes.

TITUL V

DE LES JOVENTUTS

Articul 27.- Dins del marc establit pels presentes Estatuts, i subjectes als acorts del Congres, Consell i CEN, s'organisaran les Joventuts d'ENV que tindran autonomia respecte a la seua organisacio.
     L'edat maxima per a pertanyer a les Joventuts queda establida fins els vinticinc anys inclusiu.
Articul 28.- Les Joventuts d'ENV elaboraran el seu propi Estatut d'acord ab lo establit en l'Articul anterior, que ser somes per mig del CEN a l'aprovacio del Consell.

TITUL VI

REGIM I MIJOS ECONOMICS DEL PARTIT.

Articul 29.- Per al desenrroll dels seus fins i activitats ESQUERRA NACIONALISTA VALENCIANA te prevists els següents recursos:
     a) Le quotes dels afiliats, tant ordinaries com d'ingres, que seran fixades per a cada eixercici pel Consell. Aixi com l'aportacio dels carrecs publics.
     b) Les aportacions gratuites, donatius, legats, etc., que li cedixquen tant els afiliats com atres persones fisiques i juridiques, dins dels llimits establits en la llegislacio vigent, de financiacio dels partits politics.
     c) Els ingresos produits per l'edicio i venta d'Articuls sempre dins de la promocio i difussio del nacionalisme valencia.
     d) Qualsevol atre cobrament o ingres ilicit i autorisat que es puga obtindre, com poder ser els interessos del seus fons, subvencions o assigancions guvernamentals, etc
Articul 30.- Durant el mes de giner de cada any seran exposades en el tauler d'anuncies de la seu social els conters de l'any anterior, en extractes, i en secretaria estaran a disposicio de tots els afiliats el llibres de contes, per a que pugen ser examinades aquelles en detall.

TITUL VII

DEL REGIM DISCIPLINARI.

Articul 31.- Tots els afiliats tenen el deure d'acceptt i recolzar, les decisions del Partit reglamentariament adoptades pels seus orguens representatius i eixecutius, resultant puix la disciplina fonament de l'exit de l'estrategia del Partit.
     Per a cada cas, i de manera ocasional, es constituira una Comissio Disciplinaria, els membres de la qual seran elegits pel Consell d'entre els seus components, ab les limitacions establides en el presents estatuts.
     El Consell elaborarà un Reglament Disciplinari, en el que seran contemplats la graduacio de penes a aplicar segons la gravetat dels fets comesos, arribant la maxima pena a l'expulsio del Partit.
     Per als casos d'extrema gravetat, entre els quals es troben el terrorisme i la doble militancia, casos que comporten necesariament l'expulsio del partit, podra abreviarse el tramit disciplinari a la fi de salvaguardar la dignitat, fama i prestigi del Partit, decretan l'expulsio la propia Comissio Disciplinaria en ple efectes legals desde la data en que esta dispose e informant al Consell sobre la resolucio presa el qual la ratificarà.

TITUL VIII

MODIFICACIO DELS ESTATUS

Articul 32.- La modificacio d'estos Estatus sols podra acordar-se pel Congres, previa aprovacio per majoria del mateix, sense mes requisit formal que la seua inclusio en temes d'estudi sotmesos a debat.

TITUL IX

DISOLUCIO DEL PARTIT

Articul 33.- ESQUERRA NACIONALISTA VALENCIANA podra disoldre's:
     a) Per la falta de mijos necessaris per a cobrir les seues despeses i complir els seus fins.
     b) Per la voluntat de les tres cuartes parts dels membres del Congres Extraordinari, convocat exclusivament per a este fi.
Articul 34.- Ocorregut este supost, se desiganra una Comissio Liquidadora composta per tres membres del CEN i tres del Consell que es nomenaran en el Congres Extraordinari en el que s'acorde la seua disolucio.
Articul 35.- Una volta pagades les carreges i obligacions del Partit, la totalitat dels fons o bens restants se destinaran a obres socials en la Nacio Valenciana, segons l'acort que es prenga per la majoria dels membres de la Comissio Liquidadora.
Articul 36.- En el cas de que al disoldre's el Partit les carregues i obligacions del mateix superen al capital de reserva i bens, la diferencia sera cuberta a partes iguals i en lo que legalment corresponga, entre la totalitat dels afiliats.