PROPOSTES POLÍTIQUES

Els valencians, com a comunitat i individualment, patim una sèrie de problemes, tant socials com econòmics, culturals, etc... que mai no anem a resoldre mentres soportem l'actual marc de l'Estat Espanyol.

Ningú no pot oblidar i deixar de reconèixer com els nostres interessos de comunitat s'enfronten continuament en els de la resta de pobles d'Espanya, i sempre adduint-se raons d'Estat, els valencians eixim mal parats.

Per aixó, la proposta política que Esquerra Nacionalista Valenciana fa a la societat valenciana gira al voltant dels següents cinc punts bàsics:

SOLIDARITAT. Independència no vol dir egoisme. Els valencians hem sabut ser solidaris des de sempre, i no deixarem de ser-ho. Pero la solidaritat ha de fer-se en LLIBERTAT; en capacitat de decidir. Solidaritat exterior, i també interior, JUSTÍCIA. Des d'E.N.V. lluitarem per a que qualsevol persona que estiga en territorri valencià tinga dret a la Sanitat, a l'Atenció Social i a l'Educació, i qualsevol que ho estiga en intenció de quedar-se, tinga dret a la Ciutadania Valenciana, al Segur de Desocupació, a la Jubilacio Digna, i en general a tots aquells servicis que configuren una societat avançada.

CREIXIMENT SOSTENIBLE. Del MIG AMBIENT, de l’ECONOMIA i de la CULTURA. Les accions d'Esquerra Nacionalista Valenciana es dirigiran a la conservació i millora de l'entorn natural, com a via per a generar riqueça i, sobre tot, qualitat de vida en el futur. En el terreny ecònomic Esquerra Nacionalista Valenciana potenciarà un teixit productiu diversificat i basat en les menudes i mitjanes empreses, per a garantir l'estabilitat front als vaivens de l'economia, i d'un teixit comercial diversificat, mes atent a les necessitats dels ciutadans, i rehabilitadors de la vida en els barris i centres històrics de les nostres ciutats. La generació d'un ambient propici i  incentivador que permitixca l'existencia d'una Creació Cultural en llibertat i del seu creiximent continuat, serà un objectiu prioritari d'E.N.V.

VIURE EN VALENCIÀ. En Esquerra Nacionalista Valenciana, sabem que el valencià es el nostre idioma, i no pot quedar relegat al paper secundari que hui té. Els valencians debem tindre, no sols el DRET d'utilisar-ho, sino tambe el DEURE de conéixer-lo. Per això E.N.V. promourà l'estudi obligatori del valencià en les escoles de totes les comarques de la Nació, així com l'obligatorietat del seu coneiximent, en consideració de requisit, per a tot aquell que treballe a l'administració pública.

VERTEBRACIÓ. La potenciació i consolidació de l'identitat nacional valenciana passa per la creació de lligams entre les distintes parts que la composen. En este sentit, E.N.V. promourà les lleis que permitixquen la vertebració del nostre territori en base a comunitats basades en interesos econòmics, culturals o socials.

AUTODETERMINACIÓ. En E.N.V. estem convençuts de que els valencians tenim DRET, per historia, per cultura, per estructura socioeconòmica, per que som una NACIÓ, a ser amos del nostre propi desti, i volem tindre capacitat per a ser-ho. Per això Esquerra Nacionalista Valenciana promourà la convocatòria d'un referendum d'autodeterminació, per a, una volta conseguida la nostra independència política, demanar l'entrada en l’Unió Europea com a estat membre.

En definitiva, els valencians som, i volem seguir sent-ho, una Nació, i debem conseguir la llibertat, el respecte i el protagonisme que ens pertoca en el mon.

Res no es impossible, tampoc nos el van a deixar fàcil, pero tot comença per una decissió individual.

Vine en nosaltres a construir un futur de llibertat!